Blog
Porażenie mózgowe

Zabezpieczenie roszczeńZabezpieczenie roszczeń – ochrona prawna

Zabezpieczenie roszczeń służy w szczególności zapewnieniu tymczasowej ochrony dla stron, czy też uczestników postępowania cywilnego. Niewątpliwie, należy wykazać interes prawny w jego udzieleniu, a idąc dalej uniemożliwienie lub poważne utrudnienie wykonania zapadłego orzeczenia, czy też osiągnięcia celu postępowania przy niezastosowaniu takiego zabezpieczenia.

Kolejnym warunkiem jest uprawdopodobnienie roszczenia, zatem pomoc prawna w takiej sytuacji jest niezbędna. Wszystko to ma na celu zapewnienie, że orzeczenie zostanie wykonanie albo strony/uczestnicy uzgodnią stanowisko w sprawach spornych. Można wyjść z takim żądaniem zarówno zanim postępowanie zostanie wszczęte, jak i w jego toku. Zastosowanie zabezpieczenia roszczeń ma równocześnie stanowić gwarant uzyskania rekompensaty. Chcesz zabezpieczyć rentę dla swojego dziecka? Skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych, wiemy co należy zrobić, aby Wam pomóc.

bezpłatna konsultacja prawna

Zabezpieczenie roszczeń – formy zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczeń może mieć miejsce wobec roszczeń pieniężnych i niepieniężnych. Taka ochrona wobec roszczeń o charakterze majątkowym, może nastąpić przede wszystkim poprzez:

  • zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego
  • obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową
  • ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu
  • obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską
  • ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego

Przy zabezpieczeniu świadczenia niepieniężnego, sąd może udzielić takiej ochrony, jaką uzna za odpowiednią wobec zaistniałych okoliczności. W szczególności wskazuje się na unormowanie praw i obowiązków stron/uczestników, także na zastosowaniu zakazu zbycia jakiś przedmiotów czy też praw mających związek z toczącym się postępowaniem. Sąd może również zawiesić postępowanie, które ma na celu wykonanie orzeczenia (chodzi tutaj na przykład o postępowanie egzekucyjne). Kolejną typową formą ochrony wprost wskazaną w kodeksie, jest regulacja dotycząca uporządkowania kwestii dotyczących pieczy i kontaktów z dzieckiem, czy też zastosowania nakazu wpisu, mającego na celu ostrzeżenie. Mianowicie jest to zapis w księdze wieczystej czy też innym rejestrze. Kodeks przewiduje także możliwość zakazania publikacji w celu ochrony dobra osobistego, z zastrzeżeniem, że może to mieć miejsce, kiedy nie jest to sprzeczne z interesem publicznym.

Co najważniejsze, wskazania te, nie stanowią wyłączenia dla zastosowania form zabezpieczeń przewidzianych dla roszczeń o charakterze pieniężnym.

zadzwoń teraz

Zabezpieczenie roszczeń – wniosek

Do rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego należy rozpoznanie sprawy w I instancji. Wynika z tego, iż wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest kierowany zgodnie z właściwością samego pozwu i razem z nim składany, jeżeli do takiej ochrony ma dojść przed wszczęciem postępowania. W sytuacji, kiedy postępowanie jest już w trakcie, takie pismo kierujemy do sądu, który na danym etapie zajmuje się rozpatrywaniem sprawy.

Warto nadmienić, iż w postępowaniu przeciwko jednostce Skarbu Państwa, nie zostanie udzielone zabezpieczenie roszczeń, gdyż przyjmuje się, iż nie ma obaw o to, iż roszczenie nie zostanie spełnione przez te jednostki.

Orzeczenie, które wskazuje na udzielenie zabezpieczenia, wydawane jest w formie postanowienia, na które to przysługuje zażalenie do sądu II instancji. Takie prawo istnieje bez względu na to, czy wniosek ten został uwzględniony czy też oddalony przez sąd.

Zabezpieczenie roszczeń – kto może pomóc?

Prawdopodobnie, nigdy wcześniej nie wiedzieliście o tym, że można zabezpieczyć roszczenie. Jeżeli potrzebujecie pomocy w tym zakresie lub po prostu poszukujecie na ten temat więcej informacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych ma wieloletnią wiedzę oraz doświadczenie w dochodzeniu roszczeń. Zadzwoń 722 080 080 i uzyskaj profesjonalną pomoc.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

« Poprzedni artykuł – – Nastepny artykuł »
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!