Blog
Porażenie mózgowe

Świadoma zgoda pacjenta - kosztowny brak zgody

Świadoma zgoda pacjenta – kosztowny brak zgody

Świadoma zgoda pacjenta – kosztowny brak zgody

Świadoma zgoda pacjenta powinna zostać poprzedzona rozmową z lekarzem. Lekarza powinien wyjaśnić pacjentowi cel operacji oraz możliwe powikłania związane z proponowaną metodą leczenia. Świadoma zgoda pacjenta oraz obowiązek uzyskania pisemnej zgody pacjenta na zabieg operacyjny, metodę leczenia lub diagnostyki o podwyższonym ryzyku wynika z art. 18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeśli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody. W jego imieniu zgodę wyraża przedstawiel ustawowy, a w razie jego braku – zezwolenie sądu opiekuńczego.

bezpłatna konsultacja

Zanim podpiszesz zgodę na zabieg lub operację…

Przed przedstawieniem pacjentowi formularza zgody do podpisu lekarz ma obowiązek udzielenia pacjentowi informacji o:

  • jego stanie zdrowia
  • rozpoznaniu
  • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych
  • dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania
  • wynikach leczenia

Świadoma zgoda pacjenta musi być objaśniona, co oznacza, że lekarz powinien udzielić pacjentowi informacji, które pozwolą mu na podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na zabieg z pełną świadomością zakresu zgody i możliwych konsekwencji stosowanej metody diagnostyki lub leczenia. O ile lekarze przeważnie rozumieją konieczność uzyskania zgody pacjenta na piśmie, o tyle dość często zdarzaja się, że nie rozmawiają z pacjentem na temat zaproponowanej metody leczenia. Pacjent otrzymuje od lekarza lub pielęgniarki rozbudowany formularz zgody z prośbą o złożenie na nim podpisu, natomiast nie jest należycie informowany.

Zastanawiając się nad kwestiami związanymi z podstawowymi prawami pacjenta, w tym w szczególności nad prawem do wyrażenia zgody na zabieg lub jej odmowy, pacjenci nierzadko zadają sobie pytanie, czy dopuszczalne jest wykonanie badań lub udzielenie pacjentowi innych świadczeń zdrowotnych bez jego zgody.

Okazuje się, że takie działanie jest dozwolone, na przykład w sytuacji, kiedy pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić takiej zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

zadzwoń teraz

Czy leczenie może zostać wdrożone mimo braku zgody pacjenta?

Nasuwa się pytanie, czy istnieją inne okoliczności usprawiedliwiające podjęcie leczenia bez uzyskania zgody pacjenta w formie pisemnej?

Tak, jest to również dopuszczalne w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie mogłoby skutkować dla pacjenta:

  • utratą życia
  • uszkodzeniem ciała
  • ciężkim rozstrojem zdrowia

natomiast nie ma możliwości niezwłocznego uzyskania zgody od pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Wówczas lekarz ma prawo zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności.

W pozostałych przypadkach udzielenie świadczeń zdrowotnych bez uzyskania zgody pacjenta stanowi podstawę do uzyskania przez niego odszkodowania, nawet jeśli zabieg technicznie został przeprowadzony prawidłowo i pod tym względem nie można lekarzowi zarzucić błędu.

Naruszenie prawa pacjenta do informacji

Tego typu sprawy coraz częściej pojawiają się na wokandzie. W tym miejscu warto przyjrzeć się rozstrzygnięciu sądu apelacyjnego w Krakowie. Wyrok zapadł w połowie stycznia 2014 r., natomiast sprawa dotyczyła kobiety przyjętej do porodu, u której zamierzano zastosować znieczulenie miejscowe.

Lekarz co prawda rozmawiał z pacjentką, ale nie poinformował jej o alternatywnych metodach znieczulenia stosowanych w położnictwie, zagrożeniach związanych ze stosowaniem znieczulenia regionalnego oraz możliwych działaniach niepożądanych. Co więcej lekarz nie zawarł w formularzu zgody informacji, które przekazał pacjentce. Po zgłoszeniu się do porodu pacjentką zajął się inny anestezjolog, który sprawdził, czy pacjentka podpisała zgodę, po czym wprowadził pacjentkę w znieczulenie podpajęczynówkowe. Po kilku godzinach okazało się, że u pacjentki będzie konieczne rozwiązanie ciąży cesarskim cięciem, znowu wezwano anestezjologa. Lekarz ponownie zastosował znieczulenie podpajęczynówkowe. Tym razem użył zwiększonej dawki leku znieczulającego.

W czasie porodu nie doszło do nieprawidłowości. Trzy godziny po porodzie poinformowano lekarza, że znieczulenie ustępuje niesymetrycznie. Pacjentka odczuwała ból i miała ograniczoną ruchomość kończyn. Po kilku dniach w prawej nodze pacjentki powróciły czucie i ruch, natomiast w lewej nodze utrzymywały się niedowład i zaburzenia czucia. Skutkiem tego było porażenie mięśni, niedoczulica i zaniki mięśniowe.

Chociaż wymienione następstwa nie były wynikiem błędu medycznego w postępowaniu anestezjologicznym, a możliwymi powikłaniami po zastosowanym znieczuleniu. Pacjentka pozwała placówkę medyczną oraz lekarza, ze względu na naruszenie jej prawa do informacji. Sądy kolejnych instancji, w tym sąd apelacyjny, przychyliły się do racji pacjentki, gdyż faktycznie nie poinformowano jej o możliwych i dających się przewidzieć następstwach zastosowania leków znieczulających i powikłaniach.

Zakres informacji udzielonych pacjentce był zbyt wąski. Oczywiście nie można wymagać od lekarzy, aby za każdym razem informowali pacjentów o wszystkich możliwych komplikacjach, to niewątpliwie należy przedstawiać im możliwe metody leczenia oraz chociaż przynajmniej w podstawowym zakresie zagrożenia i działania niepożądane związane ze stosowaniem określonej metody leczenia.

Odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta

Drogi pacjencie, jeżeli naruszono Twoje prawa lub doszło do błędu medycznego to możesz ubiegać się o godną rekompensatę za doznaną krzywdę. Wielu pacjentów nie jest świadomych swoich praw, dlatego też Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych od wielu lat walczy o prawa pacjenta i poprawę jakości opieki medycznej w Polsce.

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego – nie zwlekaj, zgłoś się jeszcze dzisiaj. Masz tylko 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i podmiocie odpowiedzialnym do jej naprawienia, dlatego też zgłoś błąd medyczny jak najszybciej, zanim Twoje roszczenie się przedawni.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!