Blog
Porażenie mózgowe

Pedagog specjalny może pomóc Twojemu dzieckuPedagog specjalny może pomóc Twojemu dziecku

Pedagog specjalny jak może pomóc Twojemu dziecku?

Polski system, podobnie jak systemy światowe, oparty jest na współpracy z domem rodzinnym dziecka. Przeszkoleni przez specjalistów rodzice podejmują na terenie domu znaczna część zadań, istotnych dla efektywnego wspierania rozwoju dziecka. Jednym z ważnych elementów nowego systemu kształcenia specjalnego jest wspólna podstawa programowa. Podstawa programowa jest dokumentem określającym minimalne, wspólne standardy w zakresie celów, treści, umiejętności i sposobów kształcenia dla każdego etapu edukacyjnego. Standardy te obowiązują w kształceniu wszystkich uczniów w Polsce, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu głębszym niż lekki. Ze wspólna podstawą programową bezpośrednio powiązany jest system sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Uczniowie pobierający naukę organizowaną zgodnie z podstawą programową przystępują – podobnie jak ich sprawni koledzy – do sprawdzianów kompetencyjnych na koniec szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

bezpłatna konsultacja prawna

Pedagog specjalny – czy każda niepełnosprawność skutkuje potrzebą wprowadzenia specjalnej organizacji nauki?

Polski system szkolny realizuje zasadę powszechności nauczania. Znaczy to, że dąży on do objęcia nauką szkolną wszystkich dzieci i młodzieży. Z prawa dostępu do obowiązkowej nauki nie zostały wyłączone żadne dzieci, bez względu na rodzaj i poziom ich niepełnosprawności. W polskim systemie kształcenia specjalnego wprowadzono rozróżnienie na niepełnosprawność jako taką i niepełnosprawność edukacyjną, którą nazwano potrzebą kształcenia specjalnego. Rozróżnienie to jest istotne, gdyż nie każdy rodzaj niepełnosprawności skutkuje potrzebą wprowadzania specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy pedagogicznej. Orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia wydają specjalistyczne zespoły orzekające powoływane przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Pedagog specjalny – czym jest terapia pedagogiczna?

Mianem terapii pedagogicznej określa się każdy rodzaj interwencji służącej tworzeniu warunków wspierających rozwój jednostki. Część działań terapeutycznych wyrasta z tak zwanej orientacji leczniczej i służy usprawnieniu konkretnych narządów czy zespołów oraz ściśle określonych funkcji. Przykładami tego typu działań mogą być programy terapii logopedycznej, usprawnienia widzenia, czy rehabilitacji ruchowej. Większość oddziaływań zaliczanych dzisiaj do terapii pedagogicznej wyrasta z tak zwanej orientacji ekologiczno-systemowej. Oddziaływania te nie mają precyzyjnie wyznaczonego zakresu celów a tym samym także kryteriów oceny skuteczności. Można zaliczyć do nich: arteterapie, biblioterapie, hipoterapie. Programy terapeutyczne wyrastające z orientacji ekologiczno-systemowej mają na celu ogólne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pedagog specjalny – czy osoby z głębokim upośledzeniem również mogą skorzystać z jego pomocy?

Nawet osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz wieloraką głęboką niepełnosprawnością nie są zwolnione z obowiązku szkolnego, choć jest on realizowany w formie wyraźnie różniącej się od praktyki i edukacji szkolnej. Zajęcia takie nie posiadają ustalonej podstawy programowej, objętych nimi uczniów nie obowiązuje system oceniania, klasyfikowania i promowania, a w konsekwencji nie otrzymują oni świadectw. Są to zatem zajęcia o programach bardzo zindywidualizowanych i dostosowanych do poszczególnych dzieci. Mogą one odbywać się w formie indywidualnej, w domu dziecka, choć czyni się znaczące wysiłki, aby rozbudować system specjalistycznych ośrodków rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych, w których stosuje się formy grupowe.

zadzwoń teraz

Organizacja kształcenia uczniów z przeczeniem o potrzebie specjalnego kształcenia

Współczesne systemy kształcenia uczniów niepełnosprawnych zwykło się oceniać ze względu na poziom ich integracyjności. W Polsce posiadamy cztery zasadnicze formy organizacji kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie specjalnego kształcenia, przy czym dwie z nich mają charakter segregacyjny i dwie niesegregacyjny. Do form segregacyjnych należą szkoły specjalne i klasy specjalne w szkołach powszechnych. Z kolei do form niesegregacyjnych zalicza się klasy ogólnodostępne (powszechne) i klasy integracyjne. Pierwsza z tych form nazywana jest także integracją jednostkową i polega na tym, że uczniowie z niepełnosprawnościami uczęszczają do normalnych klas w szkole rejonowej. Drugą formą kształcenia niesegregacyjnego są klasy integracyjne lub całe szkoły integracyjne. Warunki funkcjonowania tych klas są silniej dostosowane do kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami niż w przypadku klas ogólnodostępnych. Przede wszystkim klasy te zatrudniają dodatkowych nauczycieli, posiadających specjalistyczne wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych pomaga niepełnosprawnym dzieciom

Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko jest niepełnosprawne z winy lekarza przyt porodzie, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Pomożemy Ci w walce o sprawiedliwość.

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi i błędami medycznymi. Każdego roku pomagamy setkom rodzin dotkniętych skutkami błędów medycznych okołoporodowych wałczyć o lepszą przyszłość i stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie i dożywotnią rentę za błąd medyczny.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!